1 September 2018 - Hari Enam ba Minggu Ke Dua Puluh Satu Musim Selama
Cari Berita

Advertisement

1 September 2018 - Hari Enam ba Minggu Ke Dua Puluh Satu Musim Selama

Admin | beritaiban@gmail.com
September 1, 2018

Ngagai siku iya nyerahka lima ribu singkap duit emas, ngagai siku ti bukai dua ribu singkap, lalu ngagai siku, seribu singkap, nitihka pengelandik sida siku-siku. Udah nya iya mupuk.

1 September 2018 - Hari Enam ba Minggu Ke Dua Puluh Satu Musim Selama

Bacha Ke Satu:

1 Korint 1: 26 - 31

Peratika gaya kita suba, menyadi, lebuh Allah Taala ngangauka kita: nadai mayuh kita nya orang ke bepenemu-dalam enti dikira nitihka penemu mensia. 

Nadai mayuh kita nya orang ke bekuasa, nadai mayuh kita nya orang ke tinggi pangkat, tang Allah Taala udah milih orang ke beli di dunya tu kena Iya ngemaluka orang ke bepenemu-dalam.

Iya udah milih utai ti lemi di dunya tu kena Iya ngemaluka utai ti kering.

Allah Taala udah milih orang ke baruh pendiau sereta dikeleseka dunya, ke nadai reti, kena Iya ngerusak utai ti endang udah bisi, ngambika nadai orang ulih temegah di mua Allah Taala.

Allah Taala nya ti pun pengidup kita dalam Jesus Kristus, ke nyadi penemu-dalam Allah Taala, nyadi pengelurus, pengudus enggau penebus kitai, ngambika, munyi ti udah ditulis, 
“Awakka orang ke deka temegah, temegahka Tuhan.”

Masmur Entara:

Masmur 33: 12 - 13, 18 - 19, 20 - 21

Saut (peda 12b): Beberekat meh orang ke udah dipilih TUHAN nyadika nembiak Iya.

Ke Satu
Lantang meh bansa ti ngaku TUHAN nyadika Allah Taala sida. Beberekat meh orang ke udah dipilih TUHAN nyadika nembiak Iya! TUHAN nilik ke baruh ari serega lalu meda semua kitai mensia.

Saut: Beberekat meh orang ke udah dipilih TUHAN nyadika nembiak Iya.

Ke Dua
TUHAN ngemataka semua orang ke ngasika Iya, ke manggaika diri ba pengerindu Iya ti meruan belama iya. Iya ngelepaska sida ari pemati. Iya ngidupka sida lebuh maya lapar pungkang.

Saut: Beberekat meh orang ke udah dipilih TUHAN nyadika nembiak Iya.

Ke Tiga
Kitai andal ati ke TUHAN. Iya nyaga sereta nyaup kitai. Kitai gaga ati ketegal Iya. Kitai manggaika pengarap kitai ba nama Iya ti kudus.

Saut: Beberekat meh orang ke udah dipilih TUHAN nyadika nembiak Iya.

Alleluia (peda John 13: 34)

Alleluia, alleluia
Aku meri kita pesan ti baru: rinduka pangan diri baka Aku ke udah rinduka kita.
Alleluia.

Bacha Injil:

Matthew 25: 14 - 30

Jesus madahka jaku sempama tu ngagai sida murid Iya:

“Laban Perintah serega nya baka orang siku ke baru deka bejalai ngagai menua bukai. Iya ngangauka bala orang gaji iya, lalu ngasuh sida ngemataka reta tengkira iya.

Ngagai siku iya nyerahka lima ribu singkap duit emas, ngagai siku ti bukai dua ribu singkap, lalu ngagai siku, seribu singkap, nitihka pengelandik sida siku-siku. Udah nya iya mupuk.

Orang gaji ke nerima lima ribu singkap lalu tekala nya bedagang ngena duit nya, lalu bulih untung lima ribu singkap.

Baka nya mega orang gaji ke nerima dua ribu singkap. Iya bulih untung dua ribu singkap.

Tang orang gaji ke nerima seribu singkap mupuk, numbak lubang ba tanah lalu ngelalaika duit tuan iya dalam lubang tanah nya.

Nyau kelama udah bekau nya, tuan sida datai, lalu ngira akaun enggau sida.

Lalu orang gaji ke nerima lima ribu singkap datai, mai lima ribu singkap nambahka nya. 

Ku iya, ‘Tuan, nuan udah nyerahka ngagai aku lima ribu singkap duit. Tu lima ribu singkap untung ti udah ulih aku.’

Ku tuan iya bejaku ngagai iya, ‘Manah pengawa nuan! Nuan tu orang gaji ke manah sereta tetap ati. Nuan tau dikarapka ngemataka utai ti mimit, nya alai aku deka ngasuh nuan ngemataka utai ti mayuh. Tama ke dalam lalu sama gaga ati enggau aku!’

Udah nya orang gaji ke udah nerima dua ribu singkap duit datai, lalu bejaku, ‘Tuan, nuan udah nyerahka ngagai aku dua ribu singkap duit. Tu dua ribu singkap untung ti ulih aku.’

Ku tuan iya bejaku ngagai iya, ‘Manah pengawa nuan! Nuan tu orang gaji ke manah sereta tetap ati! Nuan udah tau dikarapka ngemataka utai ti mimit, nya alai aku deka ngasuh nuan ngemataka mayuh utai. Tama ke dalam lalu sama gaga ati enggau aku!’

Udah nya, orang gaji ke nerima seribu singkap datai lalu bejaku, ‘Tuan, aku nemu nuan endang orang ke terit, ngetau utai ti ukai ditanam nuan, lalu ngumpul utai ti ukai ditaburka nuan, nya alai aku takut, lalu ngelalaika duit nuan dalam tanah. Tu duit nuan.’

Tang ku tuan iya nyaut iya, ‘Nuan tu orang gaji ke jai sereta ngelusu! Nuan nemu aku ngetau utai ti ukai ditanam aku, lalu ngumpul utai ti ukai ditaburka aku, 
ukai enda?.

Enti nuan nemu nya, nuan patut udah beranakka duit aku dalam bank, ngambika lebuh aku datai, aku ulih nerima duit nya enggau bungai iya.

Nya alai ambi duit nya ari iya, lalu beri ngagai iya ke bisi sepuluh ribu singkap.

Laban, genap iku orang ke bisi utai, deka diberi mayuh agi, lalu iya deka ngembuan mayuh agi utai. 

Tang orang ke nadai utai, indah utai ti dikemisi iya deh deka dirampas ari iya.

Lalu buai orang gaji ke nadai guna nya ke luar ngagai endur ti petang, alai iya deka nyabak sereta begerit ngeli.’